fbpx

Opšti uslovi poslovanja

O2 TRAVEL DOO BEOGRAD – ZVEZDARA
PIB: 113493158
MB: 21877000

 1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE

Svojim potpisom na ugovoru, putnik potvrdjuje da su mu uručeni Opšti uslovi poslovanja (OUP), koji čine sastavni deo ugovora, te da se sa istima prethodno upoznao (kao i lica koja su naznačena u ugovoru), a zaključenjem ugovora i saglasio.

 1. REZERVACIJE I UPLATE

Rezervaciju smeštaja putink dostavlja pismenim putem, putem email-a ili na internet stranici: www.o2travel.rs ili www.albanija.rs. Rezervacija postaje punovažna kada mu Agencija-Posrednik izda potvrdu koja se odnosi na ugovorene usluge, zajedno sa cenom.

Punovažnost rezervacije bliže je defisana ugovorom koji Agencija zaključuje sa putnikom.

Ugovor može biti zaključen i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu. Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Agencije-Posednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela cene, Agencija-Posrednik može odustati od Ugovora i tražiti naknadu u skladu sa Ugovorom.

 1. OBAVEZA I PRAVA AGENCIJE POSREDNIKA SU

Da se saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti stara o pravima i interesima putnika.

Agencija-Posrednik upozorava, da sve usmene i bilo koje druge vrste informacije koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Ugovoru, Opštim uslovima i onoga što je istaknuto na zvaničnom web sajtu Agencije-Posrednika (www.o2travel.rs ili www.albanija.rs) ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. 

 1. OBAVEZA I PRAVA KORISNIKA/PUTNIKA/PRUŽAOCA USLUGA SMEŠTAJA SU
 • Da se detaljno upoznaju, kao i sva lica iz Ugovora, sa Opštim uslovima.
 • Da zaključenjem ugovora potvrđuje da prihvata u celosti ugovorne odredbe kao i ove Opšte uslove poslovanja.
 • Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom i ovim Opštim uslovima. 
 • Da dostavi Agenciji-Posredniku tačne i potpune podatke, a kojima se ostvaruje u potpunosti usluga navedena u ugovoru. 
 • Da isplati štetu koju pričine neposrednim pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova. 
 • Da opravdani prigovor, bez odlaganja, dostavi Agenciji-Posredniku.
 1. CENA 

Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom prodajnom kursu Banke Banca Intesa A.D. Beograd, na dan uplate.

Cene iskazane na web stranici Agencije-Posrednika su formirane na osnovu poslovne politike Agencije-Posrednika i ne mogu biti predmet prigovora-reklamacije. 

Cene iskazane na web stranici Agencije-Posrednika uključuju samo ono što je jasno i navedeno prilikom oglašavanja smeštajnog objekta, ako drugo nije posebno ugovoreno.

Agencija-Posrednik ne može biti odgovaran korisniku usluga za izvršene usluge koje naplati inostrani partner, odnosno pružalac usluga, a koje nisu bile obuhvaćene ugovorom ili pisanim putem posebno dogovorene. 

Agencija-Posrednik odgovara samo za opise usluga sadržanih na svojim zvaničnim nalozima i web-sajtovima i ne odgovara za opise usluga u katalozima-publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr.  

Vreme dolaska putnika u smeštajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, vremenskim uslovima ili višom silom, na koje Agencija-Posrednik ne može uticati, te oni ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. 

 1. PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Ako putnik odustane od ugovora najkasnije 14 dana pre datuma početka korišćenja usluga, dužan je da posredniku plati 30% od cene smeštaja na ime učinjenih troškova, a ukoliko putnik odustane od ugovora najkasnije 7 dana pre datuma početka korišćenja usluga, dužan je posredniku platiti 50% od cene smeštaja na ime učinjenih troškova.

U slučaju da je putnik potpuno ili delimično odustao od ugovora, pre početka kao i za vreme trajanja boravka u ugostiteljskom objektu, zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, Agencija-Posrednik ima pravo na naknadu stvarnih troškova. 

Opravdani razlozi putnika za odustanak od ugovora su: 1) iznenadna bolest putnika, kao i teška bolest njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca; 2) smrt putnikovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika ili usvojioca; 3) elementarne nepogode u državi polazišta ili državi u kojoj se izvršava ugostiteljska usluga; 4) zvanično proglašeno vanredno stanje u državi polazišta ili državi u kojoj se izvršava ugostiteljska usluga; 5) vanredna situacija u državi polazišta ili državi u kojoj se izvršava ugostiteljska usluga. U ovom slučaju, Agencija-Posrednik je dužna da na zahtev putnika pruži obrazloženje iznosa naknade.

Iznos iz prvog stava putnik je dužan da plati Agenciji-Posredniku i u slučaju opravdanog odustanka od ugovora, zbog okolnosti koje nije mogao izbeći niti otkloniti, kao i u slučaju kada su on ili posrednik našli adekvatnu zamenu.

Agencija-Posrednik ne snosi odgovornost za povećanje ugovorene cene najkasnije 21 dan pre datuma početka korišćenja usluge, ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, ili do promene u odluci o ceni pružaoca ugostiteljskih usluga i u zakonom predviđenim slučajevima.

Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 15%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio Agenciji-Posredniku.

Ako u naznačenom roku, putnik ne obavesti Agenciju-Posrednika da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, opisani su na web stranici Agencije-Posrednika u vreme objavljivanja. Ako putnik nije dodatno, putem elektronske komunikacije, dogovorio posebne usluge, nema mesta za podnošenje prigovora (reklamacije).

Agencija-Posrednik ne odgovara za opise usluge u katalozima, publikacijama ili web-sajtovima neposrednih pružaoca usluga, osim ako putnika nije izričito uputio na iste.

Agencija-Posrednik odgovara samo za opise usluga sadržane na svojoj internet stranici (www.o2travel.rs i www.albanija.rs). 

 1. SMEŠTAJ

Zaključenjem ugovora putnik prihvata službeno oglašenu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom na web stranici Agencije-Posrednika.

Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe i svih internih pravila pružaoca usluga smeštaja. 

Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenog napuštanja smeštajnog objekta. Agencija- Posrednik ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga.

 1. POMOĆ, PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA

Agencija-Posrednik je dužna dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje godinu dana, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika. 

Putnik je obavezan da bez odlaganja opravdani prigovor, u skladu sa Ugovorom, dostavi Agenciji-Posredniku, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr hotelijeru i dr.).

Agencija-Posrednik je dužna da bez odlaganja informiše putnika o rešavanju problema i otkloni odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže. U slučaju da odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže, nije otklonjeno za vreme trajanja usluge smeštaja, putnik ima pravo da zahteva srazmerno umanjenje cene na način da se nakon završetka korišćenja usluge smeštaja obrati Agenciji-Posredniku pismenim putem u vidu žalbe. 

Agencija-Posrednik ne odgovara za neuredno ili nepotpuno izvršenje obaveze pružaoca usluga smeštaja. 

Svaki putnik-potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer Agencija-Posrednik neće razmatrati grupne reklamacije. Pritužbe i druge postupke, Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi na email adresu: kontakt@o2travel.rs

Agencija-Posrednik je dužna da uzme u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Agencija-Posrednik će dostaviti Putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Sniženje cene po reklamaciji Putnika, može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene usluge. Agencija-Posrednik ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga, koji odgovaraju saglasno propisima, koji se na njih odnose, ako je postupao sa dužnom pažnjom pri izboru lica koje su te usluge izvršile.

Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova.

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA 

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Agencije-Posrednika. Putnik je saglasan da lične podatke Agencija-Posrednik može koristiti za realizaciju pružanja usluge smeštaja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena usluge i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 1. OBAVEZNOST PRIMENE

Agencija-Posrednik može Ugovorom ili posebnim opštim uslovima predvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove.

O2 TRAVEL DOO BEOGRAD – ZVEZDARA
PIB: 113493158
MB: 21877000

Sajt Albanija.rs posluje u partnerstvu sa Turističkom agencijom O2 Travel DOO Beograd.