fbpx

Politika zaštite podataka o ličnosti

O2 Travel DOO, kao privredni subjekt koji vrši obradu podataka o ličnosti, uvažavajući najviše principe poštovanja privatnosti i ličnih podataka korisnika usluga i putnika O2 Travel, u duhu vrednosti koje agencija zastupa i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti donosi Politiku zaštite podataka o ličnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O2 Travel od strane putnika prikuplja isključivo informacije neophodne za izvršenje usluga koje su predmet ugovora, i to:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Adresa prebivališta
 • JMBG
 • Broj ličnog putnog dokumenta
 • Email adresa
 • Kontakt telefon

Prikupljene podatke O2 Travel čuva u skladu sa rokovima koje precizira Zakon o turizmu, nakon čega se prikupljeni podaci trajno uklanjaju iz sistema O2 Travel.

O2 Travel ostvaruje pravo da podatke ili deo podataka o ličnosti putnika učini dostupnim trećim licima koja su ugovorni izvršioci usluga, poput hotelijera, inostranih partnera, prevoznika i sličnog, i to isključivo u cilju realizacije ugovorenih usluga, odnosno turističkog aranžmana.

Lica na koja se odnose podaci o ličnosti u svakom trenutku imaju:

 • Pravo na pristup podacima
 • Pravo na ispravku i dopunu
 • Pravo na uklanjanje podataka o ličnosti
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo lica na koje se podaci odnose da budu obavešteni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor ili pritužbu

O2 Travel se obavezuje da podaci o ličnosti ne budu dostupni bilo kojem fizičkom ili pravnom licu izvan samog privrednog subjekta, izuzev u situacijama predviđenim ovim pravilnikom, a koje su neophodne radi realizacije ugovorenih usluga.

O2 Travel putem web platformi prikuplja tehničke podatke o posetiocima i korisnicima platforme poput IP adresa, tipa pretraživača, tipa uređaja, širine ekrana, kolačića.

Zainteresovana fizička lica, čiji su podaci predmet obrade od strane O2 Travela, mogu ostvariti svoja prava o zaštiti podataka o ličnosti kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti je:

Boris Firicki
Kontakt telefon: +381 64 007 63 65
Email: kontakt@o2travel.rs

Politika zaštite podataka o ličnosti primenjuje se od 28.1.2024. godine.